3, జూన్ 2023, శనివారం

దైవ వాక్కు ధ్యానము : త్రిత్వయిక సర్వేశ్వరుని మహోత్సవం

దైవ వాక్కు ధ్యానము : త్రిత్వయిక సర్వేశ్వరుని మహోత్సవం:  త్రిత్వయిక  సర్వేశ్వరుని మహోత్సవం  సువిశేషము : యేసు అజ్ఞానుసారము పదునొకండుగురు శిష్యులు గలీలియాలోని  పర్వతమునకు వెళ్లిరి. అపుడు వారు ఆయనను ...

ఆగమన కాలం మొదటి ఆదివారం

యెషయా 63:16-17, 64: 1. 3-8 1 కొరింతి 1:3-9 మార్కు 13: 33-37 ఆగమన కాలం మొదటి ఆదివారం తో దైవార్చన కొత్త సంవత్సరము ప్రారంభమగుచున్నది. ప్రభువు య...