26, మే 2023, శుక్రవారం

దైవ వాక్కు ధ్యానము : అనుదిన ఆత్మీయ ఆహారం, యోహాను 21:15-19

దైవ వాక్కు ధ్యానము : అనుదిన ఆత్మీయ ఆహారం, యోహాను 21:15-19: యోహాను 21:15-19  వారు భుజించిన  పిమ్మట యేసు, సీమోను పేతురుతో, "యోహాను పుత్రుడవైన సీమోను! నీవు నన్ను వీరందరి కంటే  ఎక్కువగ ప్రేమించుచున్...

ఆగమన కాలం మొదటి ఆదివారం

యెషయా 63:16-17, 64: 1. 3-8 1 కొరింతి 1:3-9 మార్కు 13: 33-37 ఆగమన కాలం మొదటి ఆదివారం తో దైవార్చన కొత్త సంవత్సరము ప్రారంభమగుచున్నది. ప్రభువు య...