దైవ పిలుపు మరియు గురు విధ్యార్ధుల సహాయం

 కార్మెల్ సభ అంటే తిరుసభలో  ప్రార్ధన అనుభూతిని పొందుటయే తన ధ్యేయంగా ఆ అనుభూతిని తిరుసభలో పంచే ఒక సన్యాస సమూహం.  తిరుసభ పండితులైన సిలువ యోహాను , ఆవిలాపూరి తెరేజమ్మ , చిన్న తెరేజమ్మ ఈ సభకు చెందిన వారే. ప్రార్ధన అనుభూతిని తెలుసుకోవాలని, దేవుని జ్ఞానంలో ఎదగాలి అనుకునే వారు, కార్మెల్ సభలో గురవులు కావాలి అనే ప్రేరణ కలిగిన వారు ఫా. అమృత్ , ఫా. కెవిన్ మరియు ఫా. సురేష్ కొలకలూరి  గారిని సంప్రదించగలరు. సంప్రదించవలసిన చిరునామా 

amruthocd@gmail.com, 

Fr. Kevin Antony 7907580352,  Fr. Suresh Kolakaluri 7670878566

క్రైస్తవ  విశ్వాసులు కార్మెల్ సభ గురు విధ్యార్ధుల పోషణ నిమిత్తం సహాయం చేయదలచిన వారు ఈ క్రింది ఎకౌంటుకు పంపించగలరు. 

SEMINARIANS BURSE

ACCOUNT NAME-  SEMINARIANS BURSE

ACCOUNT NO-51750100011595

IFSC CODE- BARB0KOTHAG

 BRANCH- KOTHAGUDEM

మీరు పంపించే ఈ సహాయం కార్మెల్ సభ గురు విధ్యార్ధుల పోషణ నిమిత్తం వాడబడుతుంది. వారి చదువుల నిమిత్తం, మరియు దైవ జ్ఞానంలో వారు ఎదుగుటకు కావలనసిన వాటిని సమకూర్చుటలో ఉపయోగపడుతుంది. కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆగమన కాలం మొదటి ఆదివారం

యెషయా 63:16-17, 64: 1. 3-8 1 కొరింతి 1:3-9 మార్కు 13: 33-37 ఆగమన కాలం మొదటి ఆదివారం తో దైవార్చన కొత్త సంవత్సరము ప్రారంభమగుచున్నది. ప్రభువు య...